AVELSHANAR / MALES

BH ZTP IPO II  Anco vom Belzebub

Tysk import HD A ED Free Mentalbeskriven, JLPP Free

pedigree

 

BH IPO I Gandolf vom Bonzi Star

HD A ED Free Mentalbeskriven, JLPP Free

pedigree

 

Humlegårdens Åke  SE29041/2014

HD A ED Free Mentalbeskriven JLPP Free

Pedigree

fler bilder

 

BH UHP Humlegårdens Dacke SE49062/2016

HD A ED Free Mentalbeskriven JLPP Free

Pedigree